Tűzvédelem


Tűzvédelem – alapfogalmak

Tűz: égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre, anyagi javakra
Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása
Tűzszakasz: építmény, vagy szabadtéri terület azon egysége, amely a többi egységektől meghatározott éghetőség és tűzállóság, illetve meghatározott tűztávolságok választanak el
Tűzveszélyes tevékenység: az tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár.
Veszélyességi övezet: a helyiségben vagy a szabadtérben lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
 

Gazdálkodó szervezetek feladati, kötelességei a megfelelő tűzvédelem megteremtése érdekében

A tűzvédelmi törvény fő követelményei:

 • Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről
 • Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak
 • Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre
 • Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót
 • Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

Az üzemeltető,  fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei:

Fő feladatai

 • Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás programját, követelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása.
 • Mérje fel az előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat
 • A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása.
 • A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv
 • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról
 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről,

Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

Tűzveszélyességi osztályok:

 • „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A
 • „Tűz- és robbanásveszélyes – jelzése: „B
 • „Tűzveszélyes” – jelzése: „C
 • „Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D
 • „Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E

Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák

A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni.
A létesítményben, helyiségben csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók funkcióját és a feszültség értékét, valamint a ki- és bekapcsolás helyzetét eltávolíthatatlan felirattal kell jelölni. Az áramtalanító főkapcsolóra szintén ezek az előírások vonatkoznak.

Tűzvédelmi oktatás

Típusai:

 • Előzetes oktatás
 • Rendkívüli oktatás

Előzetes oktatás a dolgozónak meg kell ismernie

 • A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket
 • Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait
 • A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját
 • Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit
 • Tűzvédelmi, elsősegély nyújtási ismereteket

Rendkívüli oktatás:

 • Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor
 • Új munkaeszköz üzembe helyezésekor
 • Munkaeszköz átalakításakor
 • Új technológia bevezetésekorTűzvédelmi táblák

 

"A" Tűzvédelmi berendezés
 jelző tábla

Menekülési útirányt
 jelző tábla

Menekülési útirányt
 jelző tábla